هزیــنه و تعرفـــه خدمــات هامیســـتا

تعرفه مصوب خدمات هامیستا در سال 1400-1401 _ با احتساب حداکثر تخفیف تعرفه نسبت به تعرفه اعلام شده در انجمن صنفی گرافیک ایران _ تعرفه این صفحه تا پایان سال جاری تغییری نخواهد داشت.

طراحی لوگو وهویت‌بصری و نشان تجاری​

2/900/000 تومان

4/700/000 تومان

6/900/000 تومان

تماس بگیرید

طراحی تبلیغات محیطی(بنری/چاپی)

طراحی ویدئو و موشن گرافی

طراحی ارائه، پرزنتیشن و پرزی

تعرفه خدمات چاپ و پرینت