تعرفه خدمات طراحی در سال 1399-1400

تعرفه خدمات هویت بصری

طراحی لوگو 500 هزار تومان

تعرفه خدمات هویت بصری

طراحی لوگو 500 هزار تومان

تعرفه خدمات هویت بصری

طراحی لوگو 500 هزار تومان

این خدمات دارای 33.5 درصد تخفیف نسبت به ثبت سفارش مستقیم را دارا می باشند.

4.5 میلیون تومان

این خدمات دارای 36.5 درصد تخفیف نسبت به ثبت سفارش مستقیم را دارا می باشند.

6.5 میلیون تومان

این خدمات دارای 30 درصد تخفیف نسبت به ثبت سفارش مستقیم را دارا می باشند.

2.5 میلیون تومان